Услуги

НАШИТЕ УСЛУГИ

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ТЯХ

АДИС 95

Счетоводно обслужване

*Счетоводно обслужване
-Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност по Националните Счетоводни стандарти
-Изготвяне на месечни отчети по ДДС, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС
-Начисляване и изготвяне на всички видове документи за разплащане с бюджета
-Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи
-Обработка на данни със Счетоводен софтуер с възможност за обмяна на информация на по електронен път
*Годишно счетоводно приключване
-Изготвяне и предоставяне на финансови отчети
-Изготвяне на Годишни данъчни декларации
-Изготвяне на статистически форми за НСИ
*Обработка на заплати и личен състав
-Изготвяне на трудови договори
-Регистрация и пререгистрация на трудови договори
-Изготвяне на документи за прекратяване на трудови договори
-Изготвяне на месечни ведомости и фишове за заплати
-Изготвяне на платежни документи с разплащане с бюджета
-Представяне на информация за осигурените лица декл.обр.1 и 6
-Изготвяне на документи за болнични листове и подаване в НОИ
-Изготвяне на служебни бележки
-Изчислява на отпуски
*Регистрации
-Регистрации на фирми В НАП
-Регистрации на фирми по ДДС
*Данъчна защита
-Изготвяне и предоставяне на данъчни справки и уведомления
-Пояснения във връзка с данъчни проверки и ревизии
-Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ, Инспекция по труда
*Юридически консултации, Процесуално представителство.
*Други услуги
-Онлайн банкиране
-Онлайн декларации, отчети и справки
-Обслужване на място
-Съдействие при издаване на документи за Актуални състояния за наличие или липса на данъчни задължения
-Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента.